หวังกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปลี่ยนใจไม่ลาออก หลัง มี ม.44 แก้คำสั่งป.ป.ช.

ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้มาตรา 44 แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ป.ป.ช.ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย บอร์ดกองทุน ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนั้น รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า คำสั่งของหัวหน้า คสช.ดังกล่าว น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยได้มาก เพราะจากประกาศของ ป.ป.ช.ครั้งแรก ส่งผลให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนในมหาวิยาลัยหลายแห่ง แสดงเจตจำนงขอลาออก แต่ ทปอ.และมหาวิทยาลัย ได้ขอร้องให้รอดูที่ไปก่อน สำหรับ มจธ. มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงเจตจำนงขอลาออกประมาณ 5 คน ซึ่งก็หวังว่าเมื่อกรรมการเหล่านี้ได้เห็นข่าวคำสั่ง คสช.ที่ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้ว จะเปลี่ยนใจไม่ลาออก...

หนาวนี้ เชิญแวะดูของดีที่”อาชีวะเลย”

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจ อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ผู้เรียนสายอาชีพ หรืออาชีวศึกษาก็เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญหนึ่ง ที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้มีอาชีพ จบออกไปแล้วมีงานทำ หรือสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปเป็นลูกจ้างใช้แรงงานอย่างเดียว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะพื้นฐานให้มีความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจ และพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมตามสาขาวิชาชีพ และนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมถึงสร้างเครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุน และองค์ความรู้ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางอาชีพ ให้ผู้เรียนสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้ง “ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา”ในสถานศึกษาสังกัด สอศ.ที่มีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เป็นศูนย์บ่มเพาะหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะวิชาชีพสำหรับนักศึกษา โดย นายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา(วอศ.)เลย ได้เล่าให้เราฟังว่า ศูนย์บ่มเพาะฯนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะสร้างทักษะให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพให้ลูก ๆ วอศ.เลย...

“ถนนยางพาราดินซีเมนต์”ผลงานวิจัยของ มจพ.

วันนี้(8 ธ.ค.)ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี หัวหน้าศูนย์วิจัยและรองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ริเริ่มงานวิจัยเพื่อสนองนโยบายการใช้ยางพาราในประเทศ ของรัฐบาลมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556 จนเกิดเป็นถนนยางพารา ที่เรียกว่า “ถนนยางพาราดินซีเมนต์” ซึ่งเป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา เพราะมีการใช้น้ำยางพาราในการทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ แต่ต่อมาได้มีการนำงานวิจัยของ มจพ.ไปอ้างอิงและมีการวิจารณ์ที่คลาดเคลื่อน ดังนั้น มจพ.จึงขอชี้แจงว่า มจพ.ได้มีการทำวิจัยเรื่องนี้มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 โดยใช้เวลามากกว่า 2 ปี ในการคิดค้นจนได้สูตรการผสมกับทั้งน้ำยางพาราสดและน้ำยางพาราข้น ทำให้น้ำยางพารารวมเป็นเนื้อเดียวกัน (ไม่แยกชั้น) และได้มีการทดสอบถนนสายแรก ที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี...

ผู้ว่าฯ ศก.เปิดถนนสายวัฒนธรรม อ.บึงบูรพ์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 61 เวลา 06.00 น.นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปที่บ้านเป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมพิธี “ทำบุญตักบาตร ถนนสายวัฒนธรรม วิถีพุทธ ชาวบึงบูรพ์” ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาว อ.บึงบูรพ์ โดยในช่วงเช้าได้มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 50 รูป จากนั้นก็เข้าวัดชมตลาดนัดโบราณบ้านเป๊าะ นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจาก โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยเป้าหมายสำคัญ...

“บิ๊กน้อย” ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานตามนโยบายรัฐบาล ก่อนประชุมครม.สัญจรอีสานตอนบน

เมื่อวันนี้ 7 ธ.ค.ที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ได้ลงลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 9/2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มจังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ ทั้งนี้พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า การติดตามด้านอาชีวศึกษา ในช่วงเช้าจะเป็นการ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะเป็นการสรุป และทบทวนการทำงานของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา และกำชับในเรื่องของข้อมูลความต้องการกำลังคน (Demand) และความสามารถในการผลิตกำลังคน (Supply) เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อมูลด้านความต้องการกำลังคน Big Data ในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา...

สพฐ.ออกโรงปรามรับนักเรียน 62 ห้ามมีแป๊ะเจี๊ยะ

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2562 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และ โรงเรียนวางแผนเตรียมการรับนักเรียนไปแล้วนั้น ปรากฏว่า ขณะนี้เริ่มมีเสียงสะท้อนแสดงความเป็นห่วงเรื่องการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการเข้าเรียนของนักเรียน หรือ แป๊ะเจี๊ยะ ดังนั้น ตนจึงได้ลงนามในหนังสือ ที่ ศธ 04006/ว เรื่อง การระดมทรัพยากรในช่วงรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)ทุกเขต เฝ้าดูแล กำกับ ตักเตือนอย่างเข้มข้น “การรับนักเรียนปีการศึกษา...

ศธ.ประกาศรายชื่อเด็กเยาวชนดีเด่น – นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น  เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2562 ตามโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 นั้น บัดนี้การดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงกระทรวงศึกษาธิการจึงได้การประกาศรายชื่อเยาวชนดีเด่น  เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2562 โดย ตรวจสอบรายชื่อได้ทาง http://www.moe.go.th/moe/nipa/download/Announce2017TH.pdf  

กรรมการสืบข้อเท็จจริงยูนิเน็ตประชุมนัดแรกแล้ว

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการดำเนินโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ ยูนิเน็ต (UniNet) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดเผยว่า การประชุมวันนี้(30 พ.ย.)เป็นการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงฯ โดยเป็นการวางกรอบการทำงานที่เรื่องการเกี่ยวการร้องเรียนโดยเน้นไปที่ทีโออาร์ หรือ รายละเอียดขอบเขตงาน เท่านั้น  จากนั้นได้มอบหมายให้คณะกรรมการไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสภาพแวดล้อม เอกสาร และพยานบุคคลต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกระบวนการสืบหาข้อเท็จจริงปกติ “คณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงมีหน้าที่สืบหาข้อเท็จจริงตามที่มีผู้ร้องเรียน ว่า มีมูลตามที่ร้องมาหรือไม่เท่านั้น ไม่ได้ส่งผลอะไรถึงผู้ถูกร้อง เป็นการทำงานตามกระบวนการทางวินัย ยังไม่เกี่ยวข้องกับบุคคล ไม่มีการชี้ว่าใครจะมีความผิดแต่อย่างใด และการประชุมวันนี้ก็เป็นเพียงการวางกรอบการทำงานและมอบหมายงานเบื้องต้นเท่านั้น แต่มั่นใจว่าจะสามารถสรุปผลการสืบหาข้อเท็จจริงได้ตามกรอบระยะเวลา 30 วันแน่นอน”ดร.อำนาจกล่าวและว่า สำหรับกรณีที่ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการการอุดมศึกษา...

เปิดช่องศน.สอบผอ.รร.ขณะที่การสอบว.16/2557คัดเลือกได้

วันที่ 28 พ.ย. นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  ว่าที่ประชุมได้หารือถึงข้อร้องเรียนของกลุ่มศึกษานิเทศก์ กรณีไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เนื่องจากขาดคุณสมบัติ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ซึ่งกำหนดให้ เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ศึกษานิเทศก์(ศน.) หรือดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่มมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ก.ค.ศ.เทียบเท่า สามารถสมัครคัดเลือกได้ ทำให้กลุ่มศึกษานิเทศก์ ซึ่งไม่ได้เป็นหัวหน้ากลุ่ม  แต่เคยเป็นครูชำนาญการ ไม่สามารถสมัครสอบเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้  ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติ ปรับเพิ่มคุณสมบัติผู้สมัคร โดยเปิดโอกาสให้ศึกษานิเทศก์ ที่เคยเป็นครูชำนาญการสามารถสมัครสอบคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียนได้ด้วย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการกว้างให้กลุ่มดังกล่าวเลื่อนไหลส็ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า   นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา...

“หมอธี”ผุด ตั้งดีเอสไอ ศธ. เซ็นต์ตั้งดร.อำนาจนั่งปธ.สอบยูนิเน็ตแล้ว

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ ยูนิเน็ต (UniNet) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลังมีการร้องเรียนว่าการเขียนขอบเขตงานหรือ ทีโออาร์ บางข้อเฉพาะเจาะจงเกินไป เช่น บริษัทต้องมีสำนักงานอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จาก สกอ. อาจจะเข้าข่ายล็อกเสปกหรือไม่  เป็นต้นนั้น ว่า ตนได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมอบหมายให้ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดศธ. เป็นประธาน โดยให้ไปดูในรายละเอียดของทีโออาร์ ซึ่งคณะกรรมการจะมีทั้งบุคคลภายนอกที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ตามที่...
- Advertisement -

Recent Posts