ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 61 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 29 ราย ได้แก่ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 20 ราย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 2 ราย และครูเชี่ยวชาญ 7 ราย ดังนี้ หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย...

สั่งพักการเรียนเด็กนักเรียนรุมทึ้งน้อง

"บุญรักษ์"สั่งพักการเรียนนักเรียนรุมรังแกรุ่นน้อง มัีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทำทัณฑ์บนยังไม่พอ ควรจะพักการเรียน ชี้ต้องเยียวยาทั้งผู้ถูกทำร้ายและผู้กระทำ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีนักเรียนรุ่นพี่ ชั้น ม.2 รุมทำร้ายรุ่นน้องชั้น ป.4 ในโรงเรียนบ้านดง ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ว่า  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คงต้องปรับวิธีการจัดการปัญหาใหม่ เพราะที่โรงเรียนดำเนินการไปอาจไม่เหมาะสม เช่น การทำทัณฑ์บนเพียงพอหรือไม่ ควรจะพักการเรียนหรือไม่ ขณะเดียวกันนักเรียนที่ถูกทำร้ายและรุ่นพี่ผู้กระทำ ต้องได้รับการช่วยเหลือ และเยียวยา เช่น นักเรียนผู้กระทำโรงเรียนต้องไปดูภูมิหลังของนักเรียนว่าเหตุใดถึงออกมากระทำแบบนี้  ซึ่งเรื่องนี้ตนคิดว่า...

“ทุ่งหว้าวรวิทย์”ต้นแบบศูนย์เรียนรู้ธรณีวิทยาแห่งแรกของประเทศไทย

     ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการเฉลิมฉลอง Satun UNESCO Global Geopark โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรในโอกาสที่อุทยานธรณีสตูลได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2561 ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรทางธรณีที่มีคุณค่าในด้านการศึกษาพบว่าโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการรับรองประเมินจากยูเนสโกให้เป็นสถานศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้นักเรียน ชุมชนและบุคคลที่สนใจมาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมความรู้ในศูนย์เรียนรู้ธรณีวิทยา จนได้เป็นโรงเรียนอุทยานธรณีแห่งแรกในประเทศไทย       นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่ยูเนสโกได้ประกาศให้จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลก ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนในประเทศไทย โดยยูเนสโกให้การยอมรับว่าจังหวัดสตูลเป็นต้นแบบของพหุวัฒนธรรม ตามเงื่อนไขแรกคือการรักษาชาติพันธุ์และการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืชพันธุ์...

เล็งรับสมัครสมาชิกช.พ.ค.กรณีพิเศษฉลอง 14ปีสกสค.

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงาน สกสค.กำลังศึกษา และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทประกันต่าง ๆ เพื่อจัดสวัสดิการแคมเปญพิเศษให้แก่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) และ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีคู่สมรส(ช.พ.ส.) เนื่องในวันครบรอบ 14 ปี วันสถาปนา สกสค.วันที่ 9 ก.ย. โดยในกรณีการทำประกันชีวิตนั้น มีหลักการว่า บริษัทประกันจะต้องให้สิทธิพิเศษหรือส่วนลดแก่สมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. มากกว่าบุคคลทั่วไป “ส่วนกรณีที่มีการเรียกร้องให้ สกสค.เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.กรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60...

สอศ. ร่วมมือ ท่อเอสซีจี ผลิตเด็กช่าง เข้าสู่การแข่งขันยุคไทยแลนด์ 4.0

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษา โดยคำนึงถึงคุณภาพวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งการร่วมมือกับบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด และ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ผลิตท่อ  อุปกรณ์พีวีซีและประตู หน้าต่างไวนิล ในเครือ  SCG ความร่วมมือครั้งนี้จะดำเนินการเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรในระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี ในสถานศึกษา  12 แห่ง เปิดสอนสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม   เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา  ช่างเชื่อมโลหะ   ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาเกษตรกรรม  เช่น สาขางานพืชศาสตร์ และงานช่างเกษตร ให้ได้มาตรฐานระดับสากล  เป็นการนำร่อง เพื่อผลิตบุคลากร และพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาอาชีวะสู่การแข่งขันยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งอุตสาหกรรมพลาสติก และนวัตกรรมที่ผลิตจากพลาสติกเป็นปัจจัยหลักที่สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างและงานเกษตรกรรม มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางการดำเนินงาน สอศ. และบริษัท จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เช่น ศึกษาในระบบทวิภาคี  หรือการอบรมความรู้เชิงวิชาการ  เช่น วิชาท่อและสุขภัณฑ์ หรือวิชางานระบบน้ำ เพื่อการเกษตร ฯลฯ และการจัดทำแปลงสาธิตแบบ Smart Farmer รวมไปถึงกิจกรรมจิตอาสา และ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม และนำวิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาส ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  ครู  นักเรียน นักศึกษา ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของบุคลากรในสายงานอาชีพ รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยในสถานประกอบการจะช่วยเติมเต็มความรู้และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างสอศ. และบริษัทฯ มีสถานศึกษาอาชีวศึกษานำร่อง  12 แห่ง ดังนี้ 1. วิทยาลัยเทคนิค(วท.)ดุสิต 2. วท.มีนบุรี 3. วท.นนทบุรี 4.วท. ระยอง 5. วท.ขลบุรี 6. วท.ฉะเชิงเทรา 7. วท.เชียงใหม่ 8.วท.เชียงราย 9. วท. หาดใหญ่ 10. วท. ภูเก็ต 11.วท.สุราษฎร์ธานี 12. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

22-28 ก.ค.วธ.อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 4 พช.ให้ประชาชนร่วมสักการะ

     ที่ทำเนียบรัฐบาล  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ว่า เนื่องจาก การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมในระดับกระทรวง/จังหวัด แต่ยังขาดกลไกของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกรุงเทพมหานคร โดยมี ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานอนุกรรมการ และรองปลัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป      นายสุวพันธุ์  กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550 จากเดิม ที่ให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเลขานุการ แก้ไขเป็น ให้อธิบดีกรมการศาสนา ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ...

สพฐ.จัดทำหลักสูตรไลฟ์การ์ด คู่มือครูช่วยเหลือคนจมน้ำ

     ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ.) เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต จัดทำหลักสูตรไลฟ์การ์ด  คู่มือเพื่อให้ความรู้ครู และนักเรียน พร้อมทั้งถ่ายทำเป็นวิดีโอ  เพื่อเผยแพร่ขั้นตอนและกระบวนการการช่วยเหลือคนจมน้ำ โดยหลักสูตรนี้จะใช้กับจังหวัดที่ติดทะเลโดยเฉพาะภาคใต้และภาคตะวันออกก่อน จากนั้นจะมีการประยุกต์หลักสูตรไปใช้ในจังหวัดที่มีแหล่งน้ำปิด  แหล่งน้ำธรรมชาติ  น้ำตกที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ และสามารถดูแลตัวเองไม่ให้จมน้ำ รวมถึงสามารถช่วยเหลือเพื่อน หรือคนอื่น ๆ ได้ด้วย  ทั้งนี้หลักสูตรไลฟ์การ์ดจะเริ่มอบรมนักเรียนตั้งแต่ระดับ ม.ต้น ขณะที่วิดีโอจะใช้เผยแพร่ให้เด็กเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเล็ก      เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้  สพฐ. ได้ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จัดอบรมทักษะการกู้ชีพเบื้องต้นแก่ครูและนักเรียน เพื่อให้สามารถทำการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพเบื้องต้น หรือ CPR ได้ โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการเชิญผู้บริหาร และครูโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล...

ไม่ยึดติดพัฒนาครู ถ้าไม่ดีพร้อมยกเลิก

     เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ  (ศธ.) เปิดเผยถึงกรณี ที่มีข่าวว่าหลักสูตรของหน่วยพัฒนาครูในโครงการคูปองพัฒนาครูที่เชื่อมโยงกับวิทยฐานะ รายหัวละ 10,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านการรับรองจาก สพฐ. 785 หลักสูตร เปิดให้ครูเข้าสู่ระบบออนไลน์เพื่อช็อปปิ้ง แต่เมื่อถึงเวลาหลักสูตรกลับหายไปหลายหลักสูตร ส่งผลให้ครูที่จองหลักสูตรไว้เดือดร้อน ซึ่งมีกระแสข่าวว่าเกิดจากสพฐ.ดึงหลักสูตรกลับไปพิจารณาอีกรอบพร้อมยกเลิกการจอง เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบรองรับว่า เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งตนจะลงไปตรวจสอบว่าปัญหาเกิดจากอะไร เพราะมีการโจมตีกันมาโดยตลอด ซึ่งเท่าที่ดูผู้ที่ออกมาโจมที เป็นเพียงคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่หลักสูตรไม่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ส่วนเรื่องงบประมาณนั้น ต้องเข้าใจก่อนว่า การดำเนินการในเรื่องนี้ไม่ได้มีการของบประมาณเพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บริหารจัดการงบเองทั้งหมด เพื่อลดอำนาจจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี       “คนที่ออกมาโจมตีเป็นเพียงคนกลุ่มหนึ่ง อยากให้ครูที่เห็นประโยชน์จากโครงการนี้กว่า 3 แสนคนออกมาพูด...

กยศ.ปลื้ม ผู้กู้ชำระหนี้เพิ่มขึ้น  เชื่อปี62 คนเบี้ยวหนี้ลดลง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่าขณะนี้  กยศ.กำลังเริ่มหักเงินเดือนผู้กู้ กยศ.ที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานแรกเพื่อนำร่องไปก่อน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และในเดือนนี้ก็จะทยอยขอหักเงินเดือนลูกหนี้ในหน่วยงานราชการอื่นๆอีกประมาณ 2 แสนคน และในปี 2562 ก็จะเริ่มหักเงินเดือนในส่วนของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกประมาณ 2แสนคน  ภาคเอกชน ประมาณ 8-9 แสนคน โดยเฉพาะบริษัทใหญ่ ๆ ที่มีพนักงานจำนวนมาก อาทิ พนักงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นต้น ผู้จัดการกยศ. กล่าวต่อไปว่า คาดว่าอีกประมาณ 1 ปี ถ้าระบบทุกอย่างเรียบร้อย  ก็จะเริ่มหักเงินเดือนลูกหนี้...

สกศ.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำแผนปฏิรูปการศึกษา

นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ได้ประกาศให้มีการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องตื่นตัว และให้ความร่วมมือดำเนินการเพื่อพัฒนาความสามารถของประชาชนในประเทศ ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่โรงเรียนพระราชทานเกาะพีพี และโรงเรียนบ้านแหลมตง  จังหวัดกระบี่ เพิ่อเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้ ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า  กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ได้ยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก ซึ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญประการหนึ่ง ที่ได้มีการพิจารณา คือ ยุทธศาสตร์ในการแข่งขัน ซึ่งในการดำเนินการสู่ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการดำเนินการหลายแนวทาง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของประเทศ และที่ผ่านมาก็จะเน้นในเรื่องของการวิจัยสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกิดความเข้มแข็ง อาชีวศึกษาจะต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ให้คิดวิเคราะห์เป็น และในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่เราจะต้องสร้างให้เขามีความพร้อมให้มากที่สุดเช่นกัน “ในเรื่องของการที่จะมีความพร้อมในการแข่งขัน  สิ่งที่เราทำก็คือการสร้างให้กลุ่มเป้าหมายของเราหรือผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ รวมถึงการศึกษานอกโรงเรียนด้วย...
- Advertisement -

Recent Posts