แนวโน้ม สอบภาค ก ให้ ก.พ.จัดแน่ละ

นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 17 ส.ค. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สำคัญดังนี้ 1. เห็นชอบให้ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามข้อ 3 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 20 ส.ค. 2561 มีอำนาจสั่งลงโทษลดเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้นไปพลางก่อน จนกว่ากฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... มีผลบังคับใช้ 2....

สอศ.เร่งประเมินผลศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

วันนี้ (23 ก.ค.) พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร ในส่วนของการติดตามด้านอาชีวศึกษา เป็นการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 6 ภูมิภาค  17 ศูนย์  ซึ่งในภาพรวมได้มีการเปิดศูนย์หลักครบแล้วทั้ง 6 ภาค ดังนี้ ภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ภาคเหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภาคใต้ (3...

องค์การค้าเต้นเจรจา สสวท.

     เมื่อวันที่ 25 กันยายน  นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ  เปิดเผยความคืบหน้า กรณีที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เตรียมพิจารณาเลิกจ้างองค์การค้า(อค.) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จัดพิมพ์หนังสือเรียนที่สสวท.เป็นผู้แต่ง เนื่องจากที่ผ่านมา การจัดพิมพ์หนังสือเรียนขององค์การค้าฯ มีความล่าช้า  ซึ่งก็สอดคล้องกับการจัดพิมพ์สื่อการเรียนการสอนทางไกล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน ว่า เรื่องนี้ถือว่า องค์การค้าฯ โดนสอนมวย  ดังนั้นต่อไปองค์การค้าฯ จะต้องปรับปรุงเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันต่อการแข่งขันในอนาคต ส่วนกรณีของสสวท.นั้น เท่าที่ทราบ ขณะนี้มีการเจรจากันเข้มข้น  ส่วนทางสพฐ. ก็ได้ดูข้อกฎหมายแล้วว่า สามารถ จ้างสำนักพิมพ์อื่นได้หรือไม่  อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ถือเป็นตัวกระตุ้นให้องค์การค้าฯ ปรับปรุงตัวเองแล้ว  คิดว่าผู้อำนวยการองค์การค้าฯ คนใหม่ก็คงคิดหาทางแก้ไขเรื่องนี้      นายวีระกุล  อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการศธ. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าฯ  กล่าวว่า  เท่าที่ตนดูปัญหาการจัดพิมพ์หนังสือเรียนขององค์การค้าฯ...

ครม.รับทราบเลื่อนกำหนดสอบ GAT/PAT หลบการเลือกตั้ง

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) การประกาศเลื่อนกำหนดการจัดทดสอบวัดความถนัดทางทั่วไป หรือ GAT และการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT เป็นวันที่ 16-19 ก.พ.2562 จากเดิมกำหนดจัดสอบวันที่ 23-26 ก.พ.2562 แต่เนื่องจากวันที่ 24 ก.พ.ตรงกับช่วงที่กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ การเลือกตั้งก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ที่สุดก็ขึ้นกับสถานการณ์ข้างหน้า ในส่วนของ ศธ.ยืนยันว่าเป็นไปตามที่ได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ตาม การเลื่อนการสอบเร็วขึ้นเพียง 1 สัปดาห์ แต่ยังมีเวลาอีกประมาณ 3 เดือนครึ่ง...

เลขาธิการ กพฐ.มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2561)  ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)  เป็นประธานในการประชุมการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมให้ร่วมกันทำงานเป็นทีม  ทั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก เป็นหนึ่งในจังหวัดที่สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ขอฝากให้ผู้บริหารโรงเรียนดำเนินตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนานักเรียนในทุกช่วงชั้นให้ได้มาตรฐานตามที่สังคมต้องการรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษในการนำเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียนรวม ให้ระมัดระวังการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันให้โปร่งใสทั้งในการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการปรุงอาหาร คุณภาพอาหารและขอให้ดำเนินโครงการตามโปรแกรม Thai School Lunch อย่างเคร่งครัด ทางด้านการอ่านออกเขียนได้ ให้บุคลากรของเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม PLCและนำไปขยายใช้ในวิชาอื่นๆ รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำข้อสอบแบบอัตนัยเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการเขียนตอบคำถามเพื่อพัฒนาความคิดและวิธีการเขียนรวมถึงให้ส่งเสริมให้นักเรียนได้คัดลายมือให้สวยเพื่อพัฒนาการสื่อสารของตนเองในอนาคต นอกจากนี้ ยังฝากให้ผู้บริหารเรียนรู้การใช้ Echo English  รวมทั้งให้กลับไปสำรวจกล่องรับสัญญาณ DLTV...

‘มทร.ธัญบุรี’ ปลื้มยอดรับนักศึกษาปี 61 ทะลุเป้า แถมคะแนนสูงลิ่ว

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2561 ที่เดิมมหาวิทยาลัยตั้งเป้าว่ารับนักศึกษา 6,400 คน แต่หลังจากการสอบคัดเลือกผ่านระบบต่าง ๆ พบว่า จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อมีมากถึง 6,700 คน เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งยอดนี้ยังไม่รวมกับนักศึกษาที่เข้ามาด้วยโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่อีก 300 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการคัดเลือก โดยจำนวนนักศึกษาที่เกินนี้จะอยู่ในกลุ่มวิชาที่สอนเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 5S Curve ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและโยธา คณะบริหารธุรกิจ...

สศศ.สนองนโยบายจัดการศึกษาผู้ด้อยโอกาส

ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิดเผยว่า สศศ. มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายด้อยโอกาส และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐบาล  โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ได้ให้นโยบายในการจัดการศึกษาว่าให้สร้างโอกาสแก่เด็กทุกคน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายใดก็ตาม เพื่อให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ และเข้าถึงการศึกษาของเด็กทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่ง สศศ.ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกับเด็กปกติ โดยมีความยืดหยุ่น ทั้งหลักสูตร การมีงานทำ เพื่อให้เด็กได้ไปสู่สังคมได้อย่างมั่นคง และมีความสุข เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนเฉพาะความพิการหรือโรงเรียนเฉพาะด้านต่าง ๆ แล้วสามารถประกอบอาชีพได้ สามารถอยู่ในสังคมได้ ดร.สุดา กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ นั้น...

“การุณ” ส่งชื่อละเมิดเอี่ยวทุจริตกองทุนเสมาฯให้ “หมอธี”พิจารณาแล้ว

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ว่า คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ส่งเรื่องถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และ สำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว แต่มีหน่วยงานที่ตอบมาแล้ว เพียงหน่วยงานเดียว คือ สกศ. ซึ่งคณะกรรมการสืบสวนวินัยของ สกศ.ไม่ได้ชี้มูลความผิดจึงยุติเรื่อง ยังคงเหลือ สพฐ. และสำนักนายกรัฐมนตรีที่ยังไม่ตอบอะไรมา แต่อย่างไรก็ตามในวันที่ 14 ส.ค. นี้ เจ้าหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรี จะมาพบนิติกร ของ สำนักนิติการ สำนักงานปลัด ศธ. เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงซึ่งน่าจะมีการพูดคุยกันถึงแนวทางพิจารณาและกรอบเวลาในการพิจารณาด้วย “ทั้งนี้หากสำนักนายกรัฐมนตรีชี้มูลความผิดมาก็จะเป็นกรณีที่ข้าราชการต่างกระทรวงถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยร่วมกัน โดยกรณีผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงอำนาจการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะเป็นของนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามถ้าสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ชี้มูลก็จบไป ส่วนอำนาจในการตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเป็นของ...

กศจ.พิษณุโลก ประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 203 อัตรา

นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)พิษณุโลก ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 2 ก.ค. ที่ประชุมได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 ตามกลุ่มวิชา 15 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาภาษาไทย 34 อัตรา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 35 อัตรา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 26 อัตรา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8 อัตรา กลุ่มวิชาสังคมศึกษา...

ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 61 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 29 ราย ได้แก่ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 20 ราย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 2 ราย และครูเชี่ยวชาญ 7 ราย ดังนี้ หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย...
- Advertisement -

Recent Posts