“หมอธี”ไม่เห็นด้วยกับการให้เด็กชกมวยแบบใช้แรงปะทะเอาเป็นเอาตาย

  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า  ตามที่ศธ.ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขับเคลื่อนงานด้านการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมการเรียนการสอนกีฬา ซึ่งก่อนหน้านี้สพฐ. ได้ดำเนินการโครงการ “ห้องเรียนกีฬา”อยู่ก่อนแล้ว  แต่การนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาจะมีการจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติม คือ หลักสูตรคีตะมวยไทย ซึ่งจะสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ม.6 ซึ่งหลักสูตรนี้เน้นเรื่องทักษะการออกกำลังกาย โดยใช้ท่ามวยไทยเป็นหลัก สอนมวยแบบศิลปะไม่ใช่สอนให้เด็กนำไปเป็นอาชีพชกมวย ให้ตายไปข้างหนึ่ง เพราะตนไม่เห็นด้วยที่จะเอาเด็กมาชกมวยเพราะมันทำร้ายสมอง เป็นเรื่องที่ไม่ดีด้วย  แต่ถ้าเล่นเป็นกีฬาคีตะมวยไทยป้องกันตัว  เรียนรู้แบบง่าย ๆจะเป็นประโยชน์มากกว่า  อย่างไรก็ตามจะสอนอะไรก็ตามก็ต้องมีวิธีป้องกันให้ดีให้เป็นสากล ไม่ใช่มาต่อยกันแบบมวยวัดเป็นอะไรขึ้นมาแก้ไขไม่ได้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)กล่าวว่า  สพฐ.จะร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดทำหลักสูตรเพื่อนำไปใช้เป็นวิชาเลือก วิชาเพิ่มเติม...

3 ธ.ค.โรงเรียนในสังกัดสพฐ.ต้องส่งข้อมูลเด็กไร้ตัวตน ด้าน “หมอธี”ไม่อยากให้มองว่าศธ.มีแต่เด็กผี

  เมื่อวันที่ 15 พ.ย.ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวต้นจริงในห้องเรียน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) รองผู้อำนวยการสพท. ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ งานทะเบียนนักเรียน และบุคลากรผู้รับผิดชอบทั่วประเทศ เข้าร่วม ว่า จากนี้จะต้องมีการจำหน่ายนักเรียนให้ตรงกับความเป็นจริงหรือหากจำหน่ายไม่ได้ก็จะต้องมีข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง  ฉะนั้นคำว่า เด็กไม่มีตัวตนจะยึดช่องว่างระหว่าง ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยโรงเรียนจะต้องดำเนินการจำหน่ายนักเรียนตามแนวทางที่กำหนดภายในวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2561  ขณะเดียวกันให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนระดับโรงเรียน โดยมีตัวแทนผู้ปกครอง ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนสพท.โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน เพื่อให้มีคนรับผิดชอบหลัก...

เด็กยากจนพิเศษ 6 แสนคนเตรียมรับเงินท็อปอัพสนับสนุนพิเศษ

  เมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และ นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ลงนามร่วมกัน เพื่อดำเนินการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. พร้อมชี้แจงการดำเนินงานการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูทั่วประเทศ ผ่านระบบเทเลคอนเฟอเร้นท์ โดย ดร.บุญรักษ์ กล่าวว่า สพฐ.ได้ร่วมกับ กสศ.ในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อพัฒนาข้อมูลนักเรียนที่มีฐานะยากจน มาเป็นเวลา 3...

“สุรเชษฐ์”จี้ผู้บริหารอาชีวะร่วมพัฒนาสถานศึกษายกคุณภาพใกล้เคียงกันทั้งประเทศ

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ และเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ว่า การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมากในการเริ่มต้นปีงบประมาณ 2562  ที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะได้รับทราบถึงนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ และตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยสถานศึกษาต้องพัฒนา  3 ประการ  คือ  1.เอกภาพแห่งความพยายาม ยึดหลักทำงานต้องสำเร็จและดูแลผู้ร่วมงานอย่างดี เน้นความพยายามเข้าใจ และพยายามร่วมมือ 2.สร้างการศึกษาที่เข้มแข็ง คุณภาพที่แข็งแกร่ง ภาพลักษณ์ที่ดี สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ผู้เรียน...

30 พ.ย.เคาะภาพรวมแผนบูรณาการการศึกษาภาค ก่อนเสนอสภาพัฒน์

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายในการระดมความคิดเห็นการบูรณาการแผนการศึกษาภาค ว่า โครงการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ที่ศธ.กำลังดำเนินการขณะนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและการพัฒนาประเทศในบริบทและมิติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(2561-2580)ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยในศตวรรษที่21 คือ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการการศึกษาระดับภาค ทั้ง 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้...

ครม.รับทราบเลื่อนกำหนดสอบ GAT/PAT หลบการเลือกตั้ง

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) การประกาศเลื่อนกำหนดการจัดทดสอบวัดความถนัดทางทั่วไป หรือ GAT และการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT เป็นวันที่ 16-19 ก.พ.2562 จากเดิมกำหนดจัดสอบวันที่ 23-26 ก.พ.2562 แต่เนื่องจากวันที่ 24 ก.พ.ตรงกับช่วงที่กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ การเลือกตั้งก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ที่สุดก็ขึ้นกับสถานการณ์ข้างหน้า ในส่วนของ ศธ.ยืนยันว่าเป็นไปตามที่ได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ตาม การเลื่อนการสอบเร็วขึ้นเพียง 1 สัปดาห์ แต่ยังมีเวลาอีกประมาณ 3 เดือนครึ่ง...

สพฐ.เร่งโรงเรียนส่งข้อมูลให้ทปอ.

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)แจ้งไปยังโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นม.6 ทุกแห่ง เร่งส่งใบระเบียนผลการเรียน(ปพ.1) หรือทรานสคริปต์ ให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ภายในวันที่ 16 พ.ย.2561 เนื่องจากที่ผ่านมาโรงเรียนส่งข้อมูลช้าทำให้ระบบทีแคสล่ม ว่า สพฐ.จะเร่งดำเนินการเรื่องดังกล่าว และเมื่อเร็ว ๆ นี้ทาง ทปอ.ได้แจ้งขอมูลมาแล้ว ว่า ต้องการข้อมูลใดบ้าง ซึ่งตนได้กำชับไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ให้โรงเรียนส่งข้อมูลมาให้เรียบร้อยภายในวันที่ 10...

“เลขาฯกพฐ.”สั่งโรงเรียนทั่วประเทศสแกน รายชื่อเด็กซ้ำซ้อน

วันนี้ (6 พ.ย.) ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า  ตนได้กำชับให้สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศทำการสำรวจจำนวนเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่จริงในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเปิดภาคเรียนเมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยให้ส่งข้อมูลมายังสพฐ.ภายในวันที่ 10 พ.ย.นี้ เพื่อ สพฐ.จะได้จัดสรรงบประมาณปี 2561 ที่เหลืออีก 30% ลงไปให้สถานศึกษาโดยเร็ว ขณะเดียวกัน ก็ให้วางแผนการใช้งบประมาณโครงการต่างๆ ตามกรอบวงเงินงบฯปี 2562 ที่ได้รับและจะใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา...

“หมอธี”ขอเวลาเจรจาป.ป.ช.ทบทวนแจ้งทรัพย์สินเหมารวม 

ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องกําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 ที่ได้ประกาศในราชกิจจาบุเบกษาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา และอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) แจงหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผลให้เกิดเสียงสะท้อนในลักษณะไม่เห็นด้วยและพบว่สมหาวิทยาลัยหลายแก่งกำลังจะประสบปัญหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะลาออกนั้น วันนี้ (5 พ.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เร็ว ๆนี้ ตนและศ.คลินิก นพ.อุดม...

เริ่มแล้ว สพฐ. จัดงบฯสร้างบ้านพักให้ครู แทนบ้านพักครูเดิมที่ทรุดโทรม

จากนโยบายของนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ในการเร่งแก้ไขระเบียบเข้าพักบ้านพักครู โดยการสร้างใหม่ เนื่องจากบ้านพักครูส่วนใหญ่ทรุดโทรมหนัก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงจัดงบประมาณสร้างบ้านพักเพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาไม่ให้ครูย้ายถิ่นฐานบ่อย โดยล่าสุด น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่มอบบ้านพักครู ให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล อ.นครไทย จ.พิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้แก่โรงเรียน เขาไร่ศรีราชา โรงเรียนบ้านหนองหิน โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ และโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา และจากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สร้างบ้านพักครูใหม่ส่งผลให้กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง...
- Advertisement -

Recent Posts