262 คน รับทุนเสมาฯปี61“สป”ทำคู่มือเบิกจ่ายละเอียดยิบ

  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยถึงความมคืบหน้าการจัดสรรทุนโครงการเสมาพัฒนาชีวิต ปี 2561 ว่า ขณะนี้ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ส่งรายชื่อผู้ที่จะรับทุนจากกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตมาแล้ว โดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จากวิทยาลัยพยาบาล 25 แห่ง จำนวน 213 คน ที่จะรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 และ ครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ของ สพฐ. จำนวน 49 คน...

บอร์ดคุรุสภาไฟเขียวปรับปรุงรายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู

วันนี้ (19 พ.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมคุรุสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู (กมว.) เสนอปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพครู โดยเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบในด้านมาตรฐานความรู้และวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จาก 11 ด้าน ลดเหลือ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านค่านิยมและลักษณะความเป็นครู เช่น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมรคุณธรรมและจริยธรรม,ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ฯลฯ 2.ด้านความรู้และศาสตร์การสอน เช่น ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและรู้เท่าทันสังคม บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสุูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ 3.การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู เช่น พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ...

ทีมนายฮ้อยทมิฬ” วก.สว่างแดนดิน คว้าแชมป์ “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ 21”

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ได้จับมือ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า" จัดแข่งขัน “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง” Honda Eco Mileage challenge ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561  โดยทีม “นายฮ้อยทมิฬ”จาก วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร คว้าชัยชนะเป็นแชมป์การแข่งขันด้วยค่าสถิติประหยัดน้ำมัน และความเร็ว 1,792.8710 กม./ลิตร ความเร็วเฉลี่ย 30.3100...

ศธ.เร่งทำคู่มือ-แนวปฏิบัติรองรับกฎกระทรวงป้องกัน-แก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยเรียน

นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 ลงนามโดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ว่า เนื่องจากพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ในมาตรา 6 กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังนั้น ศธ.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในกำกับจึงได้ดำเนินการจัดทำกฎกระทรวงฯฉบับนี้ขึ้น โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับ ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนนักศึกษา นายชลำ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กฏกระทรวงดังกล่าว ยังกำหนดให้จัดหาและพัฒนาผู้สอน ให้มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มีทักษะการสอนที่เหมาะสม เข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ของนักเรียนหรือนักศึกษา ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษารวมถึงพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ หรือคณะหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และสามารถสอนเพศวิถีศึกษา,พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน อีกประการสำคัญ สถานศึกษาทุกระดับ ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้ออกจากสถานศึกษา เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษา ต้องจัดระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองที่เหมาะสมและต่อเนื่อง “ในกฎกระทรวงฯฉบับนี้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าถ้ามีกรณีเด็กตั้งครรภ์ในโรงเรียนห้ามไม่ให้ออกจากสถานศึกษาเด็ดขาด ต้องให้อยู่ในสถานศึกษานั้น ๆ จนกว่าจะจบเว้นแต่เป็นความสมัครใจของเด็กที่ย้ายออก และต้องวางระบบการดูแล ปรับรูปแบบการเรียนการสอน เช่น กิจกรรมในชั้นเรียนบางอย่างก็ต้องปรับให้เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษาที่ตั้งครรภ์ มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานและส่งต่อให้เด็กได้รับการดูแลด้านสวัสดิการสุขภาพ เพราะฉะนั้น จากนี้ถ้ามีสถานศึกษาใดให้เด็กออกเพราะตั้งครรภ์ก็จะมีความผิดแน่นอน เพราะมีกฎหมายชัดเจน เว้นแต่เด็กสมัครใจย้ายออกเอง หรือเด็กจะขอใช้สิทธิในการพักการเรียนก็ทำได้ เช่น หยุดพักการเรียนระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอดทั้งในช่วงก่อนคลอดเมื่อครบกำหนดก็กลับเข้าสู่ระบบการเรียนปกติ ทั้งนี้ ซึ่งยืนยันว่า ศธ.ไม่เคยมีนโยบายให้เด็กที่ตั้งครรภ์ออกจากสถานศึกษา หรือผลักดันเด็กออกนอกระบบ”นายชลำ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงฯ จะมีผลบังคับใช้ภายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วันเพราะฉะนั้น ศธ.จะต้องดำเนินการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติให้แก่โรงเรียนต่อไป"ส่วนกรณีเด็กประพฤติตัวไม่เหมาะสม เช่นรุมทึ้งน้องของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยานั้น ก็ให้สถานศึกษาพิจารณาโทษเป็นกรณีไป

รร.เอกชนเฮ!นายกฯอนุมัติงบกลางกว่า 900 ล้านจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน กว่า 2,000 ล้านบาท  ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 42 หน่วยงาน กระทรวงวัฒนธรรม 1 หน่วยงานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวม 44 หน่วยงาน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนกว่า 10 ล้านคน  เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณไว้ร้อยละ 50  ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับนักเรียนได้ครบทุกคน ขณะที่หน่วยงานก็ไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะฝ่ายเลขานุการเจ้าของแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้จัดทำแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 เสนอของบกลางตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561 นั้น ปลัดศธ.กล่าวต่อไปว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงบประมาณได้มีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการว่า พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาที่การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน  959,898,800 บาท ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)จำนวน  455,657,700 บาท และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน  504,241,100 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าหนังสือเรียนประจำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในส่วนของ โรงเรียนในสังกัด สช.ที่เงินที่ยังขาดอยู่ 650 ล้านบาท ก็ไม่มีปัญหาแล้ว เพราะก่อนหน้านี้ สช.มารายงานว่า ได้ประสานไปยังสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)เพื่อขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายที่แต่ละกศน.จังหวัดส่งคืนกลับมาส่วนกลางได้แล้ว จำนวน 160 ล้านบาท  /////////////////////

“คุรุสภา”จัดงานวันครูโลกเรียบง่าย

สาส์นร่วมองค์กรนานาชาติ”ชี้”ต้องหาคนที่มีประสิทธิภาพเข้ามาสู่วิชาชีพครู เมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ หรือ ยูเนสโก ประจำกรุงเทพมหานคร องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ หรือ ซีมีโอ และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันครูโลก ประจำปี 2561 (World Teachers’ Day 2018 Forum) เรื่อง สิทธิทางการเรียนรู้กับครูคุณภาพ (The Right to Education Means the Right to a...

ผู้ปกครอง เด็ก เครียดมึนระบบ TCAS

ทปอ.รับเคลียริงเฮาส์ TCAS รอบ 3/2 ยังมีปัญหากั๊กที่นั่ง แต่ปัญหาจะลดลง เชื่อเกิดเฉพาะมหาวิทยาลัยดังไม่เกิน 5 แห่ง แจงคัดเลือกเด็กตามลำดับไม่ได้ เหตุมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์พิจารณาเอง ไม่มีเกณฑ์กลางแบบแอดมิชชัน ห่วงเด็กคะแนนสูงยังไม่รู้จักตัวตน ไม่มีเป้าหมายชัดเจนในการเลือกเรียน ด้านผู้ปกครองพ้อระบบทำเครียดทั้งบ้าน ลูกถึงกับร่ำไห้ เผยเคยทำหนังสือแจง ทปอ.แล้ว แต่ได้รับคำตอบว่าไม่มีการกั๊กที่แน่นอนทปอ.รับเคลียริงเฮาส์ TCAS รอบ 3/2 ยังมีปัญหากั๊กที่นั่ง แต่ปัญหาจะลดลง เชื่อเกิดเฉพาะมหาวิทยาลัยดังไม่เกิน 5 แห่ง แจงคัดเลือกเด็กตามลำดับไม่ได้ เหตุมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์พิจารณาเอง ไม่มีเกณฑ์กลางแบบแอดมิชชัน ห่วงเด็กคะแนนสูงยังไม่รู้จักตัวตน ไม่มีเป้าหมายชัดเจนในการเลือกเรียน ด้านผู้ปกครองพ้อระบบทำเครียดทั้งบ้าน ลูกถึงกับร่ำไห้...

“หมอธี”อยากให้สพฐ.ประเมินการเรียนวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจร ที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งภายหลังจากการลงตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนตาม”โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”ที่โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี นพ.ธีระเกียรติ ให้สัมภาษณ์ ว่า โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ริเริ่มโครงการ นำร่องในประเทศไทย 12 จังหวัดโดยแนวคิดนี้มาจาก"โครงการบ้านบัณฑิตน้อย"ประเทศเยอรมันนี ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและมีความก้าวหน้าและเป็นการดำเนินที่ถูกทางแล้ว มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว กว่า 20,000 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 และในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีโรงเรียนที่ดำเนินการโครงการดังกล่าวกว่า 100 แห่ง “ผมอยากให้การเรียนการสอนวิทยาศาตร์มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ เพราะขณะนี้ยังขาดความเท่าเทียมด้านคุณภาพ เนื่องจากยังไม่มีการประเมินว่าเด็กที่เรียนในโครงการเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงหรือไม่ หรือมีคุณภาพเท่ากับต้นแบบของประเทศเยอรมนี จึงอยากฝากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

9 มทร.ยื่น ป.ป.ช.ค้าน แจ้งทรัพย์กรรมการสภา

  ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2561 ที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับหลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 วัน หรือวันที่ 1 ธ.ค.นี้ ที่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งตามประกาศฉบับนี้ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งพบว่าในข้อ 7.8.7 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารสูงสุดในสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ทั้งนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ด้วยนั้น นายวิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)...

“บิ๊กน้อย”ลงสำรวจพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ธ.ค.นี้

  เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้อนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษานำเสนอ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันการเรียนการสอนของประเทศไทยยังมีปัญหาในหลายๆ เรื่อง เช่น ไม่มีการบูรณาการระหว่างองค์กรที่มีหน้าที่ต่างๆ ในระบบการศึกษา ขาดกลไกและนโยบายในการนำไปปฏิบัติ และยังไม่มีการนำนวัตกรรมการเรียนรู้ไปขยายผลทั้งระบบการศึกษา จึงเห็นสมควรให้มีเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ และให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คิดค้นและพัฒนาด้านนวัตกรรมการศึกษาและดำเนินการให้นำนวัตกรรมนั้นไปใช้ในสถานศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ได้ประกาศจังหวัดพื้นที่นวัตกรรมนำร่อง 6 จังหวัด และได้ดำเนินการในเบื้องต้นแล้ว ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)  สพฐ.กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลได้กำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องก่อน 6 จังหวัด คือ ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...
- Advertisement -

Recent Posts