เริ่มนำศาสตร์พระราชามาเป็นฐานการเรียนรู้

ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)  นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด เรื่อง”ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโรงเรียนอนุบาลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อทำความทำความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียน เรื่องของของศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ และมีคุณค่าอันหาที่สุดมิได้สำหรับคนไทย ซึ่งโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดจะมานำร่องเรื่องศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) “ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)ในฐานะประธานที่ปรึกษา ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา  สนช. ซึ่งมีส่วนในการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา จะเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนเข้าใจก่อนที่จะไปนำร่อง เพื่อจะได้เป็นฐานไปสู่โรงเรียนอนุบาลอื่น ๆ ทั้งเขตพื้นที่ และอำเภอกว่า 800 แห่ง”ดร.สำเริง กล่าว ด้าน ดร.ศักดิ์สิน...

สพฐ.สนองนโยบายนายกฯตั้งเป้าลดภาระโลกขยะเป็นศูนย์

ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)  เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ออกประกาศตามนโยบาย “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งมุ่งเน้นให้ลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยมีมาตรการที่สำคัญ เพื่อให้ทุกสำนักงานของสพฐ. มีระบบการจัดการขยะตามระบบมาตรฐานสากล และมีการประเมินทุกเดือนเพื่อรายงานที่ประชุม สพฐ. รวมทั้งมอบหมายให้ รองเลขาธิการ กพฐ. ติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ก็ได้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ทุกเขต จัดระบบกำจัดขยะ โดยให้ถือเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ.สพท.ด้วย เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนโรงเรียนที่มีการนำร่องมาบ้างแล้วก็ได้สั่งการให้ดำเนินการเต็มพื้นที่แล้วเช่นกัน โดยเน้นใน 2 เรื่อง คือ ให้มีระบบการกำจัดขยะที่ถูกต้อง และให้มีการประเมินจิตสำนึกของเด็กโดยพิจารณาจากความสะอาดการจัดการขยะในชุมชน ซึ่งตนได้สั่งการให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นแล้ว นอกจากนี้ยังขอให้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า...

พว.เดินหน้าสอนครูเขียนโปรแกรม Coding รับศตวรรษที่21

  ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เปิดเผยว่า พว. ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแอคทีฟเลินนิ่ง เรื่องกระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding กลับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แนวใหม่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจวิธีการเขียนโปรแกรม หรือ Coding ที่ถูกต้องสามารถออกแบบจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรรวมถึงเพื่อให้ครูตระหนักและเห็นความสำคัญของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานและเพื่อให้ครูเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ประธานบริหาร พว. กล่าวต่อไปว่า วิทยาการคำนวณและการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งมีความสำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้เป็นพื้นฐานเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตหรือศึกษาต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้แนวคิดเชิงคำนวณการแก้ปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ในการพัฒนางาน ซึ่งครู จะมีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร...

กรรมการสภาการศึกษา ลงพื้นที่เชียงรายเก็บข้อมูลทำแผนการศึกษาชาติ

  จากการประชุมระดมความคิดเห็นโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา กับคณะกรรมการสภาการศึกษา ตามสภาพความเป็นจริงเพื่อนำไปกำหนดนโยบายและแผนการศึกษาชาติ ที่จังหวัดเชียงราย โดยมี รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา และคณะกรรมการสภาการศึกษา โดยคณะกรรมการสภาการศึกษาได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  ซึ่งจัดการศึกษาให้กับเด็ก 7 ชนเผ่า และเยี่ยมชมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ นพรัตน์  อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รายงานถึงสภาพปัญหาโดยรวมในการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ว่า จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัด ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธิ์มากที่สุดของประเทศ มีกว่า 30 ชนเผ่า มีจำนวนผู้สูงอายุเป็นอันต้นๆ...

“วันครู”ปีนี้”เสมา1” ขายฝันคิดขยายเวลาครูเกษียณเดือนมีนาคม

  วันนี้ (9  ม.ค.) ที่ห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันครูครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ระหว่างวันที่ 16 - 18 ม.ค. 2562 ที่หอประชุมคุรุสภาและบริเวณ ศธ. โดยมี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา...

มจพ.ปลื้มสัญญาณดาวเทียมแนคแซทเริ่มปฎิบัติการแล้ว

  เมื่อวันที่  18 ธ.ค. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ได้จัดแถลงผลการส่งดาวเทียมแนคแซทขึ้นวงโคจร  โดยมี ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  พร้อมด้วยทีมนักวิจัยโครงการออกแบบและจัดส่งดาวเทียมขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่า แนคแซท ทั้งนี้ศ.ดร.สุชาติ กล่าวว่า   สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2561 ที่ผ่านมา   ตามวันในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จรวดฟอลคอน 9 (Falcon 9)ของบริษัทสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) ภายใต้มิชชั่น SSO-A:Smallsat Express ของบริษัทสเปซไฟลท์  (Spaceeflight Inc.) ได้ส่งดาวเทียมแนคแซทพร้อมดาวเทียมอื่น ๆ รวมทั้งหมด...

“ศรีชัย”เผยจุดเน้นกศน.ปี62 ทบทวนการทำงานของคนในองค์กรให้มีคุณภาพ

ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เปิดเผยว่า ปีนี้ สำนักงาน กศน.มีจุดเน้นการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มี 6 ยุทธศาสตร์ โดยแผนงาน โครงการต่าง ๆ ที่กำหนดจะรองรับและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  ได้แก่  1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จะส่งเสริมการเรียนการสอนที่คำนึงถึงความมั่นคง รู้ รักสามัคคี ความมีจิตอาสา โดยจะให้ความสำคัญกับกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์  ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่จะส่งเสริมเรื่องของความมั่นคงได้ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ง กศน.พยามที่จะเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่พี่น้องที่มาเรียน กศน.โดยการจัดหลักสูตรระยะสั้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ...

“หมอธี”อยากให้สพฐ.ประเมินการเรียนวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจร ที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งภายหลังจากการลงตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนตาม”โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”ที่โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี นพ.ธีระเกียรติ ให้สัมภาษณ์ ว่า โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ริเริ่มโครงการ นำร่องในประเทศไทย 12 จังหวัดโดยแนวคิดนี้มาจาก"โครงการบ้านบัณฑิตน้อย"ประเทศเยอรมันนี ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและมีความก้าวหน้าและเป็นการดำเนินที่ถูกทางแล้ว มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว กว่า 20,000 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 และในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีโรงเรียนที่ดำเนินการโครงการดังกล่าวกว่า 100 แห่ง “ผมอยากให้การเรียนการสอนวิทยาศาตร์มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ เพราะขณะนี้ยังขาดความเท่าเทียมด้านคุณภาพ เนื่องจากยังไม่มีการประเมินว่าเด็กที่เรียนในโครงการเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงหรือไม่ หรือมีคุณภาพเท่ากับต้นแบบของประเทศเยอรมนี จึงอยากฝากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

สช.ชู 10 กิจกรรมต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ชายแดนใต้

  เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่โรงแรม ซี เอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายอดินันท์  ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง สร้างระบบเพื่ออนาคตเยาวชน” (Kick Off) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ว่า รัฐบาล ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้กำหนดนโยบาย การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 อย่างยั่งยืน ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเป็นเป้าหมายสำคัญของกระบวนการค้ายาเสพติด แต่ที่ผ่านมาพบว่าหน่วยงานต่างๆดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ยังขาดการบูรณาการและดำเนินการอย่างจริงจังทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายอดินันท์...

แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคพร้อมเสนอสภาพัฒน์แล้ว

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค เพื่อทบทวนแผนพัฒนาภาค(พ.ศ.2563-2565)และจัดทำแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ. 2563 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นความมุ่งหวังที่จะทำแผนขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการประชุมนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ผ่านกระบวนการคิดและกลั่นกรองจากพื้นที่ในระดับภาคทั้ง 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน โดยการที่ส่วนกลางลงไปชี้แจงทำความเข้าใจในพื้นที่ เพื่อรวบรวมและระดมความคิดเห็นอย่างครอบคลุมรอบด้านจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ จนสามารถสรุปเป็นความต้องการที่เกิดจากพื้นที่ของทุกภาคอย่างแท้จริงเป็นการทำงานแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล “วันนี้เราได้เห็นภาพการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาที่เป็นการบูรณาการ เชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์มากกว่าต่างคนต่างทำ ซึ่งกว่าจะเห็นภาพความสำเร็จครั้งนี้ได้ต้องมีการสร้างความรับรู้...
- Advertisement -

Recent Posts