จากการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค เพื่อทบทวนแผนพัฒนาภาค(พ.ศ.2563-2565)และจัดทำแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ. 2563 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นความมุ่งหวังที่จะทำแผนขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการประชุมนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ผ่านกระบวนการคิดและกลั่นกรองจากพื้นที่ในระดับภาคทั้ง 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน โดยการที่ส่วนกลางลงไปชี้แจงทำความเข้าใจในพื้นที่ เพื่อรวบรวมและระดมความคิดเห็นอย่างครอบคลุมรอบด้านจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ จนสามารถสรุปเป็นความต้องการที่เกิดจากพื้นที่ของทุกภาคอย่างแท้จริงเป็นการทำงานแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล

“วันนี้เราได้เห็นภาพการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาที่เป็นการบูรณาการ เชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์มากกว่าต่างคนต่างทำ ซึ่งกว่าจะเห็นภาพความสำเร็จครั้งนี้ได้ต้องมีการสร้างความรับรู้ และความเข้าใจด้วยความทุ่มเทซึ่งผมขอชื่นชม แต่อย่างไรก็ตามอยากขอย้ำกับผู้บริหารในแต่ละภาคว่า ถึงแม้วันนี้จะสามารถสรุปแผนการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคได้แล้ว แต่ผู้บริหารก็ต้องสามารถทำงานเชื่อมโยงกับองค์กรหลักและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ต่อไป เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของชาติ เพื่อนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สมตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล” พล.อ.สุรเชษฐ์กล่าว

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการฯ ในภาพรวมทั้ง 6 ภาค และมีกิจกรรมการสร้างการรับรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันของหน่วยงานในระดับพื้นที่ระดับภาค จังหวัดและส่วนกลาง พร้อมทั้งปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาภาค โครงการ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเสนอเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก เพื่อจัดทำเป็นคำของบประมาณ พ.ศ.2563 หรือ จัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งขณะนี้ได้สรุปและพร้อมที่จะนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ และสำนักงบประมาณแล้ว

  • 13
    Shares

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here