เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่โรงแรม ซี เอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายอดินันท์  ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง สร้างระบบเพื่ออนาคตเยาวชน” (Kick Off) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ว่า รัฐบาล ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้กำหนดนโยบาย การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 อย่างยั่งยืน ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเป็นเป้าหมายสำคัญของกระบวนการค้ายาเสพติด แต่ที่ผ่านมาพบว่าหน่วยงานต่างๆดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ยังขาดการบูรณาการและดำเนินการอย่างจริงจังทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายอดินันท์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2562 หน่วยงานความมั่นคง โดยกองทัพภาคที่ 4 ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ถือเป็นนโยบายสำคัญอันดับแรกของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสช.ได้กำหนดให้การแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นนโยบายในการพัฒนานักเรียนด้วยการสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน จึงได้มีการวางแผนจัดกิจกรรมบูรณาการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ทุกหน่วยงานอย่างเป็นระบบ โดยดำเนินกิจกรรม 10 กิจกรรม ได้กำหนดให้สถานศึกษาเป้าหมาย ซึ่งเป็นโรงเรียนในระบบจำนวน 408 โรงเรียน สถาบันศึกษาปอเนาะจำนวน 482 แห่ง ดังนี้ 1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Kick Off) “สานพลัง สร้างระบบ เพื่ออนาคตเยาวชน” 2. ประกวดความสามารถนักเรียน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการต่อต้าน ยาเสพติด  3. หนึ่งตำรวจ หนึ่งโรงเรียน / ครูแดร์ D.A.R.E 4. กีฬาต้านภัยยาเสพติด 5. ครอบครัวสุขสันต์ 6. TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7. นักเรียนแกนนำ ครูแกนนำ 8. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 9. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ10.โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here