ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เปิดเผยว่า ปีนี้ สำนักงาน กศน.มีจุดเน้นการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มี 6 ยุทธศาสตร์ โดยแผนงาน โครงการต่าง ๆ ที่กำหนดจะรองรับและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  ได้แก่  1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จะส่งเสริมการเรียนการสอนที่คำนึงถึงความมั่นคง รู้ รักสามัคคี ความมีจิตอาสา โดยจะให้ความสำคัญกับกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์  ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่จะส่งเสริมเรื่องของความมั่นคงได้ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ง กศน.พยามที่จะเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่พี่น้องที่มาเรียน กศน.โดยการจัดหลักสูตรระยะสั้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เพื่อให้นักศึกษา กศน.สามารถพัฒนาทักษะฝีมือ รองรับอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.)

เลขาธิการสำนักงาน กศน. กล่าวต่อไปว่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะพัฒนาคนในทุกวัยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะในการสื่อสาร 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค การลดความเหลื่อมล้ำ พยายามให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา โดยนักเรียน นักศึกษา ซึ่งอยู่ในวัยเรียนที่ออกนอกระบบไปแล้วจะได้มีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาในระบบของ กศน. หรือ หากต้องการกลับเข้าสู่การศึกษาในระบบ กศน.ก็ยินดีประสานให้ รวมถึงกลุ่มทหารกองประจำการ กลุ่มราชทัณฑ์ ผู้พิการ ที่กศน.จะส่งครูเข้าไปดูแลเป็นพิเศษด้วย ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน กศน. ให้มีความสมดุลกับสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพที่ดี รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้นักศึกษาใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“ที่สำคัญปีนี้จะมีการรณรงค์เรื่องขยะในสำนักงานให้เป็นสถานที่ปลอดขยะให้ได้มากที่สุด ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะมุ่งเน้นการทำงานให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นไปในเชิงคุณภาพ ก็จะมีการทบทวนการทำงานของสำนักงานกศน.ทั้งหมด เพื่อหาจุดอ่อน ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อสู่มาตรฐาน เป็นการซ่อม เสริม และสร้าง เพื่อให้ภารกิจของ กศน.บรรลุเป้าประสงค์ และเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป”เลขาธิการกศน.กล่าว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here