พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ของ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อเร็ว ๆ นี้  ที่ประชุมได้ เห็นชอบแนวทางบูรณาการการบริหารจัดการระดับภาค ของ ศธ. ซึ่ง ศธ.ได้จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการบูรณาการการบริหารจัดการระดับภาค จำนวน 6 ภาค ทั้งในด้านการอำนวยการ การวางยุทธศาสตร์ การปฏิบัติ และการกำกับติดตาม  รวมถึงเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้แต่ละภาคร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามเป้าหมาย “เป็นที่ยอมรับของชุมชน มุ่งคนสู่การมีงานทำ เน้นย้ำการมีส่วนร่วม” คือ เป็นโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม อาชีพ และสุขภาพอนามัยแข็งแรง พร้อมสามารถให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนได้ ที่จะทำให้นักเรียนในตำบลได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีหลักเกณฑ์หลายประการ ได้แก่ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีความพร้อมเข้าร่วมพัฒนา, มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ และรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต, ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน มีการคมนาคมและการสื่อสารที่สะดวก, มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์, ได้รับการยอมรับและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน, เป็นโรงเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลใน 3 ระดับ คือ คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ซึ่งขณะนี้ได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนจำนวน 7,100 แห่ง

“เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมาได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน รวมทั้งได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, การประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 10 รุ่น ต่อไป”รมช.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า  ทั้งนี้ได้มีการรายงานถึงการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ปีนี้ ศธ.จะจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยได้เชิญชวนให้สำนักงานศึกษาธิการภาคอื่น ๆ หารือและพิจารณาจัดงานชุมนุมลูกเสือ พร้อมทั้งเชิญลูกเสือจากประเทศเพื่อนบ้านมาเข้าร่วมด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here