ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนิน “โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” หรือ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ว่า สืบเนื่องจากปัญหาความเหลื่อมล้ำ โรงเรียนมีคุณภาพไม่เท่าเทียมกัน พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมอบนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ ดำเนินการเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยมุ่งไปที่ตำบล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ก็มุ่งการพัฒนาเขตตำบลเป็นฐาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการศึกษาเป็นเครื่องมือหนึ่ง จึงกำหนดให้สถานศึกษาเป็นหน่วยบูรณาการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้เรียน ทำให้เกิดเป็น 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเป็นการทำงานร่วมกันหลายกระทรวง เพื่อให้ทุกพื้นที่ทุกตำบลมีโรงเรียนที่มีคุณภาพ

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” หรือ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน ไปเรียบร้อยแล้ว และได้มีการสร้างการรับรู้ทั้งในระดับคณะรัฐมนตรี (ครม.) รวมถึงเชิญผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศมาประชุม เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานไปแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ได้มีการเน้นย้ำว่า การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลนั้น ต้องเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโดยองค์คณะ ต้องมีการส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นต้นด้วย โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนหรือดูแลช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นพิเศษ เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2562

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here