ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติที่มี น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.)เป็นประธาน ว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาระดับอาชีวศึกษาโดยเน้นการส่งเสริมการอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ซึ่งศธ.ได้นำนโยบายมาสู่การปฏิบัติ โดยมุ้งเน้นการยกระดับมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาและคุณภาพของกำลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและสอดคล้องความต้องการของภาคเอกชนทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และในระดับนานาชาติ

     ดร.วีระชัย กล่าวต่อไปว่า ปัญหาขณะนี้คือคนที่จบอาชีวศึกษาไปแล้วไม่มีงานทำ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการจะต้องหาหลักสูตรใหม่ ๆ และทันสมัยเข้ามา ซึ่งก็ค้นพบว่าหลักสูตร BTEC  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้กันมากกว่า75 ประเทศ โดยประเทศอังกฤษได้ให้เพียร์สัน ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาหลักสูตรด้านอาชีวศึกษาของประเทศอังกฤษ มาพัฒนาหลักสูตรและประเมินจากความต้องการของภาคเอกชน

     “หลักสูตรนี้จะมี เสาหลัก มาลงนามร่วมกัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเพียร์สัน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจะเป็นหลักสูตรที่มาจากผู้จ้างงาน 33 สมาคมเข้ามาเป็นกรรมการประเมินหลักสูตรทุกปี เพื่อให้มีการพัฒนาตลอดหลักสูตรตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน”ดร.วีระชัย กล่าวและว่า ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าว ไม่ได้มาทดแทนการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)แต่หลักสูตร BTEC จะเป็นหลักสูตรที่เรียนแล้วการันตรีว่าต้องมีงานทำ ซึ่งจะนำร่องที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ซึ่งจะต้องมีการอบรมครูเพื่อเป็นเทรนเนอร์กับเพียร์สัน ก่อน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here