เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF ระหว่างสำนักงานปลัด (สป.ศธ.) กับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สพร.) โดยมีนายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสพร. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สังกัด สป.ศธ. ปฏิบัติภารกิจของ ศธ. ในระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของ ศธ. ให้มีความเป็นเอกภาพ สามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ สป.ศธ. จึงร่วมกับ สพร.จัดทำโครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ (e-CMS2.0) ตามมาตรฐานกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สำคัญ อีกทั้งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กลาง สามารถรองรับการแลกเปลี่ยน หนังสือราชการระหว่างระบบสารบรรณของส่วนราชการแบบอัตโนมัติ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและปลอดภัย และเพื่อเสริมนโยบายลดการใช้กระดาษของ ศธ.

“โครงการนี้ได้กำหนดระยะเวลาร่วมมือกันเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีเป้าหมายขยายผลการเชื่อมโยงให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ สป.ศธ.ก่อน และจะเร่งดำเนินการให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในศธ. เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ ของ สป.ศธ. ต้องใช้งบประมาณจัดส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ ไปยังหน่วยงานภูมิภาคกว่า 2 ล้านบาท คาดว่าภาพรวมทั้งกระทรวงศธ. ต้องใช้งบประมาณในการจัดส่งเอกสาร กว่า 10 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและช่วยประหยัดงบประมาณ สป.ศธ. จะเริ่มดำเนินการระบบสารบรรณที่ ศธภ. และ ศธจ. ภายในปีแรก คาดว่าระบบจะคล่องตัวภายในปีที่ 2 เนื่องจากต้องคุยรายละเอียดเนื้องาน และปรับปรุงระบบให้มีมาตรฐานเกณฑ์กลางที่เชื่อมโยงกัน คาดว่าภายใน 1 ปีครึ่ง การดำเนินงานในภาพรวมจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทุกหน่วยงานสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องส่งไปรษณีย์โต้ตอบอีกแล้ว คิดว่าระบบนี้จะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง” นายการุณ กล่าว

นายศักดิ์ กล่าวว่า จุดมุ่งหมายโครงการนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายารัฐมนตรี ที่ให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานลดการใช้สำเนา และลดการใช้กระดาษ ขณะนี้การดำเนินงานเชื่อมโยงระบบสารบรรณของภาครัฐที่ สพร. จัดทำมีหน่วยงานราชการกว่า 500 หน่วยงาน เข้ามาใช้ระบบสารบรรณนี้แล้ว และมีเอกสารหมุนเวียนอยู่ในระบบ 20,000 แผ่นต่อเดือน เบื้องต้นพบว่าหน่วยงานของ ศธ. มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้ใช้ระบบที่เป้นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันหมด คาดว่าการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานรัฐจะเกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมตอบโจทย์นโยบายลดการใช้กระดาษและประหยัดงบประมาณภาครัฐอย่างแท้จริง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here