ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)  นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด เรื่อง”ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโรงเรียนอนุบาลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อทำความทำความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียน เรื่องของของศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ และมีคุณค่าอันหาที่สุดมิได้สำหรับคนไทย ซึ่งโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดจะมานำร่องเรื่องศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)

“ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)ในฐานะประธานที่ปรึกษา ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา  สนช. ซึ่งมีส่วนในการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา จะเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนเข้าใจก่อนที่จะไปนำร่อง เพื่อจะได้เป็นฐานไปสู่โรงเรียนอนุบาลอื่น ๆ ทั้งเขตพื้นที่ และอำเภอกว่า 800 แห่ง”ดร.สำเริง กล่าว

ด้าน ดร.ศักดิ์สิน กล่าวว่า การนำศาสตร์พระราชามาจัดการเรียนรู้ ไม่จำเป็นต้องปรับหลักสูตรใหม่เหมือนในอดีต เพราะเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาแบบการเรียนรู้เชิงรุก ( แอคทีฟ เลินนิ่ง )ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ระดับหลักการเดียวกันได้  และน้อมนำองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาทั้ง 8 ศาสตร์ มาออกแบบโดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps จัดเป็นขั้นตอนการคิดเชิงตรรกะ คิดเชิงคุณธรรม คิดเชิงค่านิยม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงตามองค์ความรู้เทคนิคกระบวนการพัฒนางานของศาสตร์พระราชา และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิงมาตรฐานสากล ผู้เรียนสามารถนำหลักการไปเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้เอง ไปประกอบอาชีพได้ทุกอาชีพ สามารถทำงานและพัฒนางานได้เองและพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่หลากหลาย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here