ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กอปศ. ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงประเด็นเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีการกำหนดไว้เป็นประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่า เป็นเรื่องที่ต้องมีการปฏิรูป โดยที่ประชุมได้มีการพูดถึงมาตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 3 ระดับ คือ 1.การมีกฎเกณฑ์ มีกฎหมาย หากกระทำผิดจะมีบทลงโทษ 2.มาตรการทางสังคม  ซึ่งเป็นวิธีการที่ยากพอสมควร และ 3 .มาตรการที่จะให้เกิดขึ้นในใจของคน โดยเฉพาะเด็กนักเรียน แต่ทั้งนี้การจะทำให้เกิดมาตรการเหล่านี้ได้คณะทำงานจะต้องไปจัดทำเป็นข้อเสนอขึ้นมา ซึ่งเวลานี้ก็มีตัวอย่างในสังคมมากมาย แต่ก็อยากเชิญชวนประชาชนด้วยว่าหากมีวิธีการที่จะสร้างคุณธรรมในสังคมโดยเฉพาะในเด็ก ขอให้เสนอมาได้ที่ pr.icer.pr@gmail.com เพื่อคณะทำงานจะได้รวบรวมไปประกอบการพิจารณาจัดทำข้อเสนอต่อไป อย่างไรก็ตามในวันที่ 18 ก.พ.นี้ กอปศ.จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวอีกด้วย

นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น ของ กอปศ. กล่าวว่า กอปศ.เห็นความสำคัญของเรื่องอย่างมาก ต้องมาคิด วิเคราะห์และหาข้อสรุปให้ได้ว่าจะดำเนินการอย่างไรให้คนในประเทศมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความสงบสุขของประเทศ ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ตั้งคณะทำงานเพื่อหากลไกและวิธีการที่จะทำให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมแก่คนในชาติ ซึ่งเบื้องต้นเห็นตรงกันว่าจะต้องเริ่มต้นจากครอบครัว แต่ถ้าคนในชาติ ในสังคม ไม่ร่วมมือกัน สิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยให้เด็กมีคุณธรรม ทำอย่างไรก็ไม่มีคุณธรรม ดังนั้นคณะทำงานจะไปหาข้อมูลและวิธีการเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม เพื่อทำเป็นข้อเสนอในการปฏิรูปเรื่องนี้ โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตามขณะนี้มีโรงเรียนจำนวนไม่น้อยแล้วที่จัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สอนความเป็นคนดี ซึ่งคณะทำงานจะรวบรวมมาเป็นตัวอย่างด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here