พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานหลัก 3 ประการ ในเรื่องครูและนักเรียนว่า “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี

จากพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบหมายให้มีการดำเนินงานตามนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยมุ่งเน้น “สร้างนักเรียนดี…ให้บ้านเมือง” “สร้างครูดี…ให้นักเรียน” “สร้างผู้บริหารดี…ให้โรงเรียน” “สร้างโรงเรียนดี…ให้ชุมชน” ที่สำคัญเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการ“ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”

ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สมพ.) เขต 30 ชัยภูมิ กล่าวว่า เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ผ่านรูปแบบการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม เพื่อกำหนดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งทุกคนต้องการลด ละ เลิก แล้วเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เพิ่มขึ้น ทาง สพม.30 จึงมอบหมายให้ นายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.30 และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ประสานวิทยากรจากโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ประกอบด้วย น.ส.เพ็ญรพี กลับกูล ผอ.โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม.41 (กำแพงเพชร-พิจิตร), นายภิชาฎ พงษ์ภู่ รอง ผอ.โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และ นายวรพจน์ ตระการศิริ ครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ใช้วิธีการ “โครงงานคุณธรรม (Moral Project)” โดยใช้เครื่องมือในการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง ด้วยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนให้ “ลดลง” มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูผู้บริหาร-ครู ในสังกัด สพม.30 รวม 185 คน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-1 กรกฏาคม 2561 ณ หอประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

นายสวาท กล่าวว่า หลังการอบรมครั้งที่ 1 โรงเรียนต้องกลับไปดำเนินการ ในประเด็นต่าง ๆ คือ 1. ทำปฏิทินการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 2.แต่งตั้งวิทยากรแกนนำระดับโรงเรียนที่ผ่านการอบรมครั้งนี้ 3. เตรียมรับการนิเทศติดตามจากต้นสังกัด 4.มอบให้แต่ละ สหวิทยาเขตดำเนินการขยายผลโรงเรียนคุณธรรมระดับโรงเรียน (กลุ่มเป้าหมายทั้งครูและนักเรียน) 5. ประเมินคุณภาพ 2 ดาว และ 6. จัดให้มีตลาดนัดโรงเรียนคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่เน้นให้นักเรียนทุกคน “มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข”

  • 51
    Shares

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here